A rendeléshez, kérjük e-mailben vegye fel velünk a kapcsolatot!
Váltás normál nézetre!
Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
1. A szabályzat célja:
Jelen szabályzat célja a Zöld Autópark Kft (telephelye: 4400 Nyíregyháza,Matróz út 3.,szerviz cím 4400
Nyíregyháza,Debreceni út 318/A, adószáma: 14571806-2-15, cégjegyzék száma: 15-09-073598)
adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és
adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának
igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel
személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi
feldolgozása, illetőleg kezelése során az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)-tel/EU 2016/679/
összhangban legyen.
2. Értelmező rendelkezések:
2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
2.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
2.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatteljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
2.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
2.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
2.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy.
3. Az adatkezelő megnevezése:
Zöld Autópark Kft
Székhelye:4400 Nyíregyháza, Matróz út 3.
Szerviz címe: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 318/A
E-mail: szerviz@zoldautopark.hu
Adószáma: 14571806-2-15
Cégjegyzék száma: 15-09-073598
Adatkezelésben a továbbiakban Szolgáltató.
Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési
jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel
ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba
vétele nem szükséges 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében: Nem vezet adatvédelmi
nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági
viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses
jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók,
elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira
vonatkozik. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:
Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik
közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.
Egyéb adatfeldolgozó megnevezése: mindenkori céges könyvelő
Adatkezelő a számla kibocsátása céljából ügyfél által megadott adatokat továbbítja az Ügyfél részére.
Az adattovábbítás céljának megjelölése: az ügyfél részére számla kiállítása, melyet adatkezelő az
ügyfél által megadott számlázási címre, elektronikus számla esetén az ügyfél által megadott e-mail
címre küld.
5. A kezelt személyes adatok köre:
Az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a SZÁMVITELI TÖRVÉNY előírásai szerinti számlán
feltüntetett következő személyes adatokat:
- név
- cím
Web Shopp esetén :
-felhsználó név
- jelszó
A jobb kapcsolat tartás és az esetleges javítói tevékenység vagy alkatrész beazonosítás miatt
megadható :
- az ügyintéző nevét
- telefonszám
- e-mail cím
-jármű adatok
A Weboldal adatbázisa az Ügyfél adatait az esetleges előfizetői szerződés megkötése, illetőleg a
regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatás (korlátozott adatbázis hozzáférés) teljesítése, és az
előfizetői szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban az adatkezelő
továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában -
nem jogosult. A weboldalon történő regisztrációval, a felhasználási feltételek elfogadásával Ügyfél
kijelenti, hogy a Szolgáltató által részére megtekintésre ingyenesen felkínált anyagok tekintetében az
anyag megismerésének szándékával ügyfélkapcsolatot létesít Szolgáltatóval, melynek keretében a
fentiekben megjelölt számlázási, kapcsolattartási adatainak illetőleg a szolgáltatás használatához
szükséges belépési jelszónak a Zöld Autópark Kft. általi kezeléséhez hozzájárulását adja. Ezen
rendelkezésre figyelemmel Szolgáltató a Regisztrált személyeket ügyfélként kezeli, az adatkezelés
során az ügyfelekre vonatkozó rendelkezések betartásával. A Weboldalon tett látogatások során egy
vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a
böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az
Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k
kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint
reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.
6. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja:
6.1. Az adatkezelésre a https://zoldautopark.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található
internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján
kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal
használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az
érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó a fentiekben megjelölt adatok kezelése
tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett
elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a
regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Felhasználó az erre vonatkozó
jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatkezelő részére
marketingcélú anyagokat, hirdetéseket tartalmazó megkereséseket küldjön.
6.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató
az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esetlegesen létrejövő
előfizetői szerződés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása
érdekében tárolja. Ügyfél a https://zoldautopark.hu/ oldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz,
hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: - az Ügyféllel való kapcsolattartás, -
hírleveleinken keresztül történő rendszeres szakmai tájékoztatás. A regisztráció során megadott
elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail
címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat,
illetőleg az ügyfél részére szakmai hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott
szolgáltatások, továbbá egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában,
e-mailben jutattatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a
regisztráció során megadott e-mail címre marketing célú, saját hasonló szolgáltatásait vagy hirdetést
tartalmazó hírleveleket. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott
adatfeldolgozással kezeljük.
6.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer
technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
6.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása -
hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett
hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
6.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor
egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő
mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
7. Az adatkezelés időtartama:
7.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak
törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a
kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a
regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” kezdeményezheti.
7.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott
megőrzési kötelezettségek teljesítését.
8. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre:
8.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni,
azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
8.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás
rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.
Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
8.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.
9. Az ügyfél jogai:
9.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Ügyfél jogosult
továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
9.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a
kért tájékoztatást.
9.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: Zöld Autópark Kft
4400 Nyíregyháza, Matróz út 3. E-mail: szerviz@zoldautopark.hu Az Ügyfél bármely, az
adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a
fenti elérhetőségeken keresztül.
9.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését
kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem
beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra
helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges
adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 9.5. Az ügyfél bíróság előtt
érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. 9.6. Amennyiben az Ügyfél
szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal
használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés
érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró
hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
10. Egyéb rendelkezések:
10.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak
össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
10.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
10.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat
a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden
olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez
irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
10.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával
ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.
Nyíregyháza, 2018.05.25.
Nagy Attila László
Ügyvezető